Name :

Yasshirly Amria

Social Media :

@yasshirly (Instagram)

NIM :

17217004